Søkbare midler for videregående skoler - Det lille ekstra

Det er avsatt en liten sum penger – Det lille ekstra - som klasser fra videregående skoler i Vest-Agder kan søke på.

Dersom klassen finner en forestilling, en konsert, en utstilling eller lignende som klassen har lyst å delta på, og som ikke er en del av det ordinære DKS-programmet, er det mulig å søke om tilskudd fra denne potten.
Opplegget det søkes om midler til å delta på, må være i tråd med mål og prinsipper for ordningen som vedtatt i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida.
Her står det bl.a.:
Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:

å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod

å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.


Det er et viktig prinsipp at ordningen skal være for alle elevene.

Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

Det forutsettes at alle elevene i klassen kan delta.

Søknad stiles til Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, merkes med Det lille ekstra, og sendes til postmottak@vaf.no. Det er ingen søknadsfrist på disse midlene, men det er begrenset med midler til utdeling.
Husk å legge relevant dokumentasjon ved søknaden.

Spørsmål eller mer informasjon? Spør Barb Lamprecht Wang på bwa@vaf.no eller telefon 38 07 45 42/ 901 64 777.