Tilbake
Anita Nilsen
Per Grimsgaard
Vest-Agder-museet

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

Hvordan oppleves det å være fattig i velferdssamfunet i Norge i 2018? Over 10 % av barna på Agder lever i en lavinntektsfamilie. Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat, eller streve med å få råd til jule- og bursdagsfeiringer? Hvordan føles det å ikke kunne være med på fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene kan delta i? Hvordan oppleves det å skille seg ut i klesveien og på andre måter? Og hvordan kjemper man for at dette ikke skal være synlig utad?
Fattigdom er relativt og har mange årsaker, men for dem det gjelder, dreier det seg ofte om skam, skyld og usynlighet. Vest-Agder-museet har snakket med 14 mennesker som kjenner eller har kjent dette på kroppen. Opplegget er en kommentar til et samfunnsaktuelt, nært, men litt usynlig og sårt tema. Fortellingene til informantene formidles gjennom lyd og enkelte gjenstander.
Gjennom ei digital fortelling og skriflige historier blir synet på fattigdom og fattigvesenets historei på Agder formidlet.

Formidlingsopplegget er todelt; en dialogbasert formidlingsøkt og et animasjonsverksted i et vanlig klasserom eller tilsvarende.

Dialogbasert formidling: 
​​​​​​​A  Historisk fattigdom: Vi ser på bilder (og gjenstander) og snakker om hva det ville si å være fattig for 100-250 år siden, om dårlige boforhold, mangel på mat og klær, om sykdom og ulykker og hva samfunnet prøvde å gjøre for å hjelpe.

B  Fattigdom i verden.

C  Fattigdom i dagens Norge. Denne delen tar utgangspunkt i informantenes historier og utlånte gjenstander.Vi hører et utvalg informantstemmer som forteller om forholdet til jul, bursdager, fritidsaktiviteter og skole, og vi reflekterer over samfunnet og snakker om hva vsom egentlig er viktig i livet.

Animasjonsverksted:
Elevene deles i grupper (gjort av lærer på forhånd) og lager animasjonsfilm basert på et gitt dilemma med både fritt og mulige løsningsforslag oppgitt. En oppgave kan være: "Du er bedt i bursdag, men har ikke råd tilgave. Hva gjør du?". Det kan lages korte filmer på noen få sekunder og filmer opp til 17-18 sekunder, alt etter hva elevene får til. Poenget med oppgavene er at elevene skal reflektere over problemstillingene, samtidig som de lager et produkt gjennom en kreativ prosess.

​​​​​​​Formålet med både den dialogbaserte formidlinga og animasjonsverkstedet er å få til en kritisk refleksjon rundt  forbruk og materialisme og forhåpentligvis sette i gang en prosess hos elevene som inkluderer empati, omtanke og omsorg.

www.vestagdermuseet.no/fattigdom har vi samlet noe bakgrunnsstoff om fattigdom. For å få en kort historisk innføring, kan det være nyttig å se den digitale fortellinga "Ikke bare greit. Om å være fattig på Sørlandet", som i ord og bilder forteller om over 300 års forsøk på å løse fattigdomsproblemet på Agder: http://www.vestagdermuseet.no/ikke-bare-greit-digital-fortelling/. Filmen varer litt over fem minutter.

Læreplanmål

Dette formidlingsopplegget beører de grunnleggende verdiene i Kunnskapsløftet, formulert i generell del.

Fra kunnskapsløftet: Opplæringa skal:

 • byggje på det syn at menneske er likeverdige og menneskeverdet ukrenkjeleg (...) og fremje solidaritet på tvers av grupper og grenser
 • formidle kunnskaper om og fremje likeverd og solidaritet (...) og skape skjønn for at vi alle kan rammast av sjukdom eller skade, nød eller nederlag, slag eller sorg, som kan gjere kven som helst avhenge av andres omsut.
 • få elevene til å utvikle innlevingsevne og følsemd for andre, å gi praksis i å vurdere sosiale situasjonar og å fremje ansvar for andres tarv.
 • gi elevene kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk og personlig.
 • målbere det moralske fellesgodset og omtanken for andre i vår kultur - og gi evne til å stikke eigen kurs.
 • fremje moralsk og kristisk ansvar for det samfunn og den verd dei lever i.
 • omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig.

Om historiske sammenhenger: Å vere fortruleg med det menneske har følt, tenkt og trudd, utvidar rommet for innsikt og handling, og minner om at dagens tilhøve vil endre seg.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Vest-Agder-museet
 • Produsent: Vest-Agder-museet
 • Idé/opplegg: Vest-Agder-museet

Publikumskommentarer