Tilbake
Vigdis Nilelsen

Les for livet

To framtidsmenneske er fanga i romsonden Littera, og berre litteraturen kan redde dei!
For mange tusen år sidan måtte menneske flykte frå jorda på grunn av klimaendringar. No er det mogleg å bu på jorda igjen, men før dei får lov til å vende tilbake, må dei løyse et livsviktig oppdrag.
Då menneska mista heimen sin på jorda, mista dei og kontakt med kjenslene sine. Dei kjenner ikkje sorg meir, har gløymt korleis det er å vere forelska, dei veilt ikkje ein gong kva venskap er. Dette må dei ære seg på mytt. Kjenslene er å finne i litteraturen. Men, dei har dårleg tid!

I romsonden er det to tidskapslar frå 2018. I den eine ligg det sju utvalde barne- og ungdomsbøker. I den andre tidskapselen er det effektar for å spele ut scener frå bøkene. Ei intens forteljarstemmeinstruerer dei to i oppdraget: Dei skal dramatisere scener frå bøkene,kome fram til kva for kjensler dei ulike tekstutdraga illustrerer og føre dei rette kjenslene inn i eit skjema på jakt etter ei endeleg løysingsord.

Finn du orda. Finn du kjenslene. Finn du jorda! er eit mantra som går igjen i Les for livet! Dersom dei ikkje klarer å kome fram til dei rette kjensleneog løysingsordet innan tretti minutt, vil romsonden bli sprengt i filler. Dei to i romsonden les for livet.

Les for livet! er ei intenst spennande framsyning som formidlar framifrå nynorsk barne- og ungdomslitteratur. På reisa tilbake til opphavet dukkar vi inn i scener frå mellom anna Eg er eg er eg er  av Ruth Lillegraven, thrilleren Svarte-Mathilda av Tor Arve Røssland og Grunna av Terje Torkildsen. I møte med dei ulike scenene frå bøkene, møter menneska kjensler som frykt, forelsking og sorg, og slik kjem dei gradvis  i kontakt med seg sjølve, med sine kjensler. Elevane får også erfare at dei to menneska stadig kjem nærare kvarandre, noko som til slutt  resulterer i venskap. Venskap er løysingsordet i skjemaet, og gjennom framsyninga får vi erfare kor viktig venskap er. Som manusforfattar Lars Mæhle legg i munnen på "stemma" etter at dei to menneska har løyst oppdraget: "Venskap er grunnmuren i alle kjernekjenslene, dei som de no har lært gjennom å lesa bøker. Først no skjønar de kven de er. No kan de atter finne plassen dykkar på jorda - utan å øydeleggje henne. For det viktigaste av alt, det er venskapet, det å vere glad i - og ta omsyn til - andre menneske. Og å lære seg verdien av samarbeid. For uten samarbeid går jorda under."

Ved å gi smakebitar av alt det framifrå som blir skrive for barn- og ungdom på nynorsk og setje det inn i ein spanande kontekst, vil elevane få lyst til å lese vidare på eiga hand. Les for livet! reiser viktige spørsmål knytt til identitet, behovet for samarbeid og venskap, og syner fram kor viktig litteratur kan vere for menneska og samfunnet dei lever i.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vest-Agder fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Nynorsk kultursentrum

Publikumskommentarer